Sat 04/13/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Goldsboro, WS 1 9:00a 10:30a  >14U> 14U WS I  14U CV I 14U  RL 
10:30a 12:00p  >14U> 14U CV I  14U MB I 14U  RL 
12:00p 1:30p  >14U> 14U MB I  14U CD I 14U  RL 
1:30p 3:00p  >14U> 14U CD I  14U WS I 14U  RL 
Goldsboro, WS 2 9:00a 10:30a  >12U> 12U WS I  12U CV I 12U  RL 
10:30a 12:00p  >12U> 12U CV I  12U MB I 12U  RL 
12:00p 1:30p  >12U> 12U MB I  12U CD I 12U  RL 
1:30p 3:00p  >12U> 12U CD I  12U WS I 12U  RL 
Hershey, LD 3 9:00a 10:00a  >10U> 10U LD I  10U CD II 10U  RL 
10:00a 11:00a  >10U> 10U CD II  10U CV II 10U  KP 
11:00a 12:00p  >10U> 10U CV II  10U LD I 10U  RL 
Hummelstown, LD 1 9:00a 10:30a  >14U> 14U LD I  14U CV II 14U  KP 
10:30a 12:00p  >14U> 14U CV II  14U CD II 14U  RL 
12:00p 1:30p  >14U> 14U CD II  14U CB I 14U  RL 
1:30p 3:00p  >14U> 14U CB I  14U LD I 14U  RL 
Hummelstown, LD 2 9:00a 10:30a  >12U> 12U LD I  12U CV II 12U  VP 
10:30a 12:00p  >12U> 12U CV II  12U CD II 12U  VP 
12:00p 1:30p  >12U> 12U CD II  12U CB I 12U  KP 
1:30p 3:00p  >12U> 12U CB I  12U LD I 12U  KP 
Lewisberry, CM 1 9:00a 10:00a  >10U> 10U WS I Game 10U CV I 10U  RL 
10:00a 11:00a  >10U> 10U CV I Game 10U MB I 10U  RL 
11:00a 12:00p  >10U> 10U MB I Game 10U CD I 10U  RL 
12:00p 1:00p  >10U> 10U CD I Game 10U WS I 10U  RL 
Palmyra, Pal 1 10:30a 12:00p  >14U> 14U CDE I  14U Pal II 14U  RL 
12:00p 1:30p  >14U> 14U Pal II  14U Car I 14U  RL 
1:30p 3:00p  >14U> 14U Car I  14U Pal I 14U  RL 
Palmyra, Pal 2 9:00a 10:30a  >12U> 12U Pal I  12U CDE I 12U  RL 
10:30a 12:00p  >12U> 12U CDE I  12U Car I 12U  RL 
12:00p 1:30p  >12U> 12U Car I  12U Pal I 12U  RL 
Palmyra, Pal 3 9:00a 10:00a  >10U> 10U Pal I  10U Car I 10U  RL 
10:00a 11:00a  >10U> 10U Car I  10U Pal II 10U  RL 
11:00a 12:00p  >10U> 10U Pal II  10U Pal I 10U  RL 
State College, SC 1 9:00a 10:30a  >14U> 14U SC I Game 14U DV I 14U  RL 
10:30a 12:00p  >14U> 14U DV I Game 14U CS II 14U  KP 
12:00p 1:30p  >14U> 14U Bel I Game 14U H I 14U  KP 
1:30p 3:00p  >14U> 14U CS II Game 14U Bel I 14U  KP 
State College, SC 2 9:00a 10:30a  >12U> 12U SC I  12U CS I 12U  KP 
10:30a 12:00p  >12U> 12U CS I  12U H I 12U  KP 
12:00p 1:30p  >12U> 12U H I  12U SC I 12U  KP 
1:30p 3:00p  >14U> 14U H I Game 14U SC I 14U  RL 
State College, SC 3 9:00a 10:00a  >10U> 10U SC I  10U CS I 10U  RL 
10:00a 11:00a  >10U> 10U CS I Game 10U SC II 10U  KP 
11:00a 12:00p  >10U> 10U SC I Game 10U SC II 10U  KP 
12:00p 1:00p  >10U> 10U SC II  10U H I 10U  RL 
1:00p 2:00p  >10U> 10U H I  10U SC I 10U  RL